ห้องเรียนวิทยาการคำนวณ

ทำไมต้องเรียน

วิทยาการคำนวณ ?

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

ขอบคุณข้อมูลจาก https://codingthailand.org/computer-science/